بــا توجــه بــه انــدازهگیــري و بررســیهــاي انجــام شــده اگرچــه لامــپ فلورســنت ســفید روشــنایی در ناحیــه مــؤثر براي درمان زردي نـوزادان ، تـابش انجـام مـی دهـد ولـی ایـن مقدار نسبت به تـابش مشـابه توسـط لامـپ هـاي مخصـوص فتوتراپی نوزادان بسـیار کـم تـر اسـت و ایـن در حـالی اسـت که تابش پرتـو فـرابنفش مربـوط بـه لامـپ فلورسـنت سـفید روشنایی هـم از لامـپ مخصـوص فتـوتراپی نـوزادان خیلـی بـیشتـر اسـت. لـذا کـاربرد لامـپ مقدار فلورســنت روشــنایی بــراي درمــان زردي نــوزادان توصــیه نمیشود و به خصـوص در شـرایطی کـه سـطح بیلـی روبـین در نوزاد خیلی بالا باشد، تأثیر کافی ندارد.

کارایی لامـپ هـاي فلورسـنت سـفید بـراي درمـان زردي نــوزادان بســیار کــمتــر از کــارآیی لامــپهــاي مخصــوص فتـوتراپی نـوزادان اسـت. ایـن در حـالی اسـت کـه نـوزاد در طول درمان بـا لامـپ هـاي فلورسـنت سـفید روشـنایی پرتـو فرابنفش بیشتري دریافت میکند.

لامپ های فتوتراپی LED. جایگزینی برای لامپهای فلورسنت و قابل نصب بر روی تمام دستگاه های فتوتراپی قدیمی هستند .

بدلیل اینکه نیازی به  بالاست ندارند ، هزینه نگهداری بسیار پائین و طول عمر بالاتری نسبت به لامپ های فلورسنت دارند .

استفاده از لامپ های فلورسنتی جهت درمان زردی در کشور های اروپایی و کشور های تولید کننده این لامپ ها به دلیل عمر کم لامپ ، مصرف بالا و بازدهی پایین ، هزینه تمام شده بالا ، تعمیر و نگهداری پر هزینه و کیفیت پائین ، ایجاد گرما و وجود اشعه  مضر UV سال هاست که رو به کاهش گذاشته است . و کشور های مذکور از  LED و SMD  جهت درمان زردی استفاده میکنند و در  ایران نیز  با سرعت کم در حال جایگزین شدن می باشد .

تمام لامپ های LED این شرکت دارای بین المللی  و دارای شماره سریال منحصر به فرد جهت پیگیری گارانتی و طول عمر محصول می باشند . سازمان انررژی اتمی ایران طیف درمانی آن را در شرایط برابر با لامپ  فلورسنت فیلیپس مقایسه کرده و نتیجه بررسی های بعمل آمده بیان گر تاثیر درمانی بیشتر و خالص تر بودن ، طیف درمانی لامپ های led  می باشد . بعد از ۵۰۰۰ ساعت ، عمر مفید لامپها ۲۰% کاهش مییابد.

توصیه اکید میشود، جهت حفظ تاثیر درمانی مناسب ،  بعد از ۵۰۰۰ ساعت کارکرد ، لامپها تعویض گردند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *