07 نوامبر 2019

قطره زردی نوزاد با نام قطره بیلی ناستر که از عصاره گیاه شیرخشت بدست می‌آید، برای درمان زردی نوزادان استفاده می‌شود. قطره زردی نوزاد با نام قطره بیلی ناستر که از عصاره گیاه شیرخشت بدست می‌آید، برای درمان زردی نوزادان استفاده می‌شود. گفته می‌شود این قطره به همراه روش نور درمانی برای درمان زردی نوزاد اثر خوبی خواهد داشت. در این مقاله درباره قطره زردی نوزادان (بیلی ناستر)، میزان مصرف، عوارض...

07 نوامبر 2019

درمان های سنتی همیشه از زمان های قدیم مورد توجه مردم کشورمان بوده است. شیر خشت یکی از همان موادی است که حرف های ضد و نقیضی درباره استفاده و عدم استفاده آن در درمان زردی می شنویم. شیر خشت نوعی ماده گیاهی است که در قدیم برای درمان زردی مورد استفاده قرار می گرفت. ولی در حال حاضر بسیاری از پزشکان اعتقادی به استفاده از شیرخشت و داروهایی نظیر آن ندارند. ولی تحقیقات نشان داده که مصرف قطره خ...

07 نوامبر 2019

درمان زردی نوزاد پس از آزمایش خون و مشخص شدن میزان بیلی‌روبین آغاز می‌شود. اگر زردی نوزاد از روز سوم تا هفتم بالا‌تر از 15 تا 16 باشد، او را بستری می‌کنند. به دنبال آن در صورت تشخیص متخصص، نوزاد در دستگاه فتوتراپی قرار می‌گیرد تا بیماری او بهبود پیدا کند. اما در صورتی که میزان بیلی‌روبین به حد بسیار زیاد و غیر‌عادی برسد، نوزاد باید تعویض خون شود. پدر و مادر‌ها باید بدانند که زردی نوزاد...

07 نوامبر 2019

زردی نوزادان در همان روز‌‌های نخست تولد نوزاد به دلیل سطح بالای بیلی‌ روبین خون، بروز می‌کند و میزان آن هم با توجه به روز‌های پس از تولد نوزاد تغییر می‌کند. گر نوزادتان تازه به دنیا آمده و سفیدی چشم او و رنگ قسمت‌هایی از بدنش به زردی می‌زند، شما باید برای درمان او به متخصص کودکان مراجعه کنید. چرا که احتمال دارد نوزادتان دچار زردی باشد. زردی نوزادان در همان روز‌‌های نخست تولد نوزاد به...

07 نوامبر 2019

بــا توجــه بــه انــدازهگیــري و بررســیهــاي انجــام شــده اگرچــه لامــپ فلورســنت ســفید روشــنایی در ناحیــه مــؤثر براي درمان زردي نـوزادان ، تـابش انجـام مـی دهـد ولـی ایـن مقدار نسبت به تـابش مشـابه توسـط لامـپ هـاي مخصـوص فتوتراپی نوزادان بسـیار کـم تـر اسـت و ایـن در حـالی اسـت که تابش پرتـو فـرابنفش مربـوط بـه لامـپ فلورسـنت سـفید روشنایی هـم از لامـپ مخصـوص فتـوتراپی نـوزادان...

23 آوریل 2019

دستورالعمل مراقبت از نوزادان RPA سلطنتی بیمارستان پرنس آلفرد فتوتراپی معرفی • فتوتراپی از سال 1958 برای درمان هیپربیلیوبینمی نوزادان استفاده شده است. این باعث می شود بیلی روبین اتصال نیافته از طریق پوست حمل شود که با ایزومریزاسيون ساختاری به شکل محلول در آب (لومیروبین) در بیاید که می تواند در ادرار دفع شود. هدف از فتوتراپی کاهش سطح بیلی روبین غیر مرتبط با هدف جلوگیری از آنسفالوپات...